Kestävä kehitys ja vastuullisuus – pitääkö hallitusjäsenen olla kiinnostunut? 

Kestävän kehityksen merkitys jatkaa vahvaa kasvuaan, ei pelkästään yritysten vaan laajemmin ajatellen koko elämämme eri osa-alueilla. Päivittäin voimme havaita medioista monipuolista viestintää vastuullisuuden eri teemoista kuten ympäristöstä, sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Huoli huomisesta on suuri, vakavat keskustelut pyrkimyksestä kohti parempaa maailmaa ovat oikeutetusti yleistyneet. Samaan aikaan yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän vastuullisia toimia ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Tälläisiä vaatimuksia yrityksille esittävät niin työntekijät, asiakkaat kuin muutkin sidosryhmät, liiketoiminnasta riippumatta. Usealle yritykselle jo toimialan käytännöt tai kilpailutilanne edellyttävätkin vastuullisuuden vahvaa huomioimista, mutta on myös valitettavaa, että edelleen toisaalla vastuullisuus nähdään korulauseina tai ohimenevänä trendinä, jolloin itse konkreettiset vastuullisuuden valinnat ja toiminta ovat puutteellisia. Kokemukseni mukaan meillä on myös paljon yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tekemään ”jotain”, mutta asiaan ei ole vielä riittävästi ymmärrystä tai siihen ei ole nähty ”kaiken muun tärkeän keskellä” syytä investoida sen enempää resursseja. 

Koska hallituksen tehtävänä on varmistaa yrityksen pitkän aikavälin menestys, tehdä tämän päivän yhtiöstä huomisen yhtiö, on vastuullisuudella ja kestävän kehityksellä tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osalta jokaisen hallituksen jäsenen tulisikin ymmärtää se, että kyse ei todellakaan ole vain markkinoinnista tai brändin hallinnasta, vaan taustalla tulee olla aito halua etsiä ratkaisua ihmiskuntaa ja ympäristöä kohdanneisiin haasteisiin sekä löytää keinoja tehdä asioita uudella, luovalla ja kestävällä tavalla. Tämä parhaimmillaan, ja ehkä jopa todennäköisesti synnyttää uusia innovaatioita, parantaa kilpailuetua ja tuottaa uudenlaista merkittävää hyötyä yritykselle. Yrityksen omistajatkaan eivät voi jäädä asiassa passiiviseksi, vastuullinen omistaja pohtii ja kirjaa omistajastrategiaan merkittävimmät linjaukset, miten kestävä kehitystä huomioidaan yhtiössä ja varmistaa tämän tahdonilmaisunsa hallituksen tietoisuuteen. Läpinäkyvyys, vastuullisuus ja huolellisuus ovat sanoja, jotka ovat viimeistään nyt hallituksissa syytä ottaa tosissaan.

Hallituksen jäsen, pidä huoli, että kestävä kehitys on aidosti hallituksen agendalla. Tarkoitan tällä sitä, että hallituksessanne tehdään strategisia päätöksiä kohti sellaista kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuuden ilman, että se uhkaa ympäristöä, luonnonvaroja, talouden kestävyyttä, ihmisten terveyttä tai hyvinvointia. Ja jos työ ei ole vielä konkreettisesti alkanut, yksi tapa lähestyä sitä on kartoittaa yrityksen vastuullisuuden nykytila, tunnistaa tulevaisuuden kannalta keskeisimmät kehittämisen kohteet ja punnita, mikä näistä aihioista on ne kaikista tärkeimmät valinnat juuri meidän yrityksemme kohdalla. Tämän pohjatyön jälkeen voidaankin lähteä laatimaan vastuullisuuskarttaa ja ottaa mukaan myös se tärkeä vaikuttavuuden ja mitattavuuden näkökulma. 

Koko maailmaa ei kuitenkaan voi kerralla pelastaa, mutta tärkeintä on lähteä liikkeelle, ei huomenna vaan tänään.